Разпространение

Държавно подпомагане за разпространение се предоставя за български филми и за филми, създадени при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия, както и за европейски филми.

За държавно подпомагане за разпространение могат да кандидатстват само лица, вписани в Единния публичен регистър, които нямат просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.

Държавното подпомагане се предоставя по искане на лицата, осъществяващи разпространението, които предоставят в агенцията статистическа информация за дейността си. Проектите кандидатстват, придружени от Заявление за разпространение - по образец и се разглеждат по общия ред на заседания на Финансовата комисия.

  • Държавното подпомагане на разпространението на български филм и на филми, създадени при условията на копродукция се предоставя под формата на целеви финансови средства в размер до 50 на сто от бюджета му за разпространение и реклама.

Проектите кандидатстват в срок не по-късно от един месец преди датата на тръговската премиера. Към досието на проекта се прилагат договори за отстъпка на права и с лица, осъществяващи кинопоказ и документи, доказващи производството на филмови копия и рекламни ролки.

  • Държавното подпомагане на разпространението на европейски филм се предоставя в размер до 25 на сто от извършените разходи от разпространителя за съответния филм.

Проектите кандидатстват в срок не по-рано от един месец след датата на търговската премиера на филма. Към досието на проекта се прилагат договори за отстъпка на права, копия от разходните документи по бюджета за разпротранение и документ за съответствие с Европейската конвенция за кинематографични копродукции.

Финансовата комисия разглежда постъпилите проекти и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане.