Киносалони

Държавно подпомагане се предоставя на съответния киносалон за показ за български филми и за филми, създадени при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия, както и за европейски филми.

За държавно подпомагане за показ на филми могат да кандидатстват само лица, вписани в Единния публичен регистър, които нямат просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.

Държавното подпомагане се предоставя по искане на лицата, осъществяващи показ на филми, които предоставят в агенцията статистическа информация за дейността си. Държавното подпомагане на показа на филми се предоставя въз основа на проекти, които могат да включват до 4 филма. За насърчаване на киносалоните да показват български филми и копродукции, както и европейски филми, и за да бъдат спазвени изискванията на чл.44 на ЗФИ, се допуска киносалоните с малък капацитет да кандидатстват за държавна подкрепа с проекти, като в един проект се включва показът на 4 филма. Проектите кандидатстват пред агенцията, придружени от Заявление за подпомагане на киносалон за показ на филм - по образец и се разглеждат по общия ред на заседания на Финансовата комисия.

  • Държавното подпомагане на показа на български филми и филми, създадени при условията на копродукция се предоставя под формата на целеви финансови средства в размер до 50 на сто от средната цена на билета за предходната година в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс, умножена по броя на местата в него и по броя на прожекциите на филма, за който се кандидатства.

Времето за показ на български филми не може да бъде по-малко от 5 на сто от общото годишно време във всеки киносалон, равномерно разпределено във всички часови пояси.

  • Държавното подпомагане на показа на европейски филми се предоставя в размер до 25 на сто от общите приходи от продадените билети в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс за съответния филм.

Не по-малко от 15 на сто от общото годишно време във всеки киносалон и киносалон в кинокомплекс следва да бъде предназначено за европейски филми.

Финансовата комисия разглежда постъпилите искания и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане.