Финансиране

ИА „Национален филмов център” финансира проекти в областта на производството, промоцията, разпространението и показа на български филми и на филми, създадени при условията на копродукция с държави, страни по Европейската конвенция за кинематографска копродукция, и с държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия.

Държавното подпомагане на филмовата индустрия за 2016 г. е в размер на 13 200 000 лв.

Законът за филмовата индустрия (ЗФИ) урежда отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. За финансова подкрепа могат да кандидатстват само лица, вписани в Единния публичен регистър по ЗФИ: филмови продуценти, разпространители и осъществяващи показ.
Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в Глава V от ЗФИ и чл. 16 от Устройствения правилник на ИА „Национален филмов център”.

Държавното подпомагане се осъществява чрез отпускане на целеви финансови средства в съответствие с изискванията на Закона за държавните помощи. Не по-малко от 75 % от отпуснатите целеви финансови средства по ЗФИ се разходват на територията на Република България. Лицата, получили държавно подпомагане, отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства пред Националния филмов център. Лицата, които разходват получените финансови средства не по предназначението им, ги възстановяват в пълен размер съгласно сключените договори заедно със законната лихва и неустойка.

Уведомление за условията и реда за разплащания на разпоредители с бюджет по договори - Uvedomitelno pismo_13092016.DOC

Държавно подпомагане в областта на филмопроизводството (не по-малко от 80% от бюджета за годината) се предоставя на филмови проекти, избрани на конкурсен принцип от експертна Национална художествена комисия, за:

  • създаване на български филми
  • създаване на филми при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудиовизията. (Размерът на средствата за държавно подпомагане на филми, когато има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент, не може да надхвърля 20 % от средствата за филмопроизводство.)
  • създаване на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват
  • подготовка на проекти, включително създаване на филмови сценарии, за български филми и за филми при условията на международна копродукция с българско участие. (Финансовото подпомагане за развитие на филмов проект не може да надхвърля 5 % от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година.)
  • създаване на български дебютни филми. (Националният съвет за кино ежегодно предлага квота за финансиране на дебютни филми не по-малко от 10 % от средствата за филмопроизводство.)

Финансовото подпомагане на филмови проекти не може да бъде по-малко от 30 % от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година и не трябва да надвишава 50 % от бюджета на проекта, а за нискобюджетните филми - 80 % от бюджета на проекта.